Customer Control Center
 
 
Domein Check - Is uw domein nog vrij?

Voer hieronder de domeinnaam in en klik op 'Controleer' om te controleren of het domein beschikbaar is voor registratie.Download de algemene voorwaarden (PDF)

1. Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van BServed Hosting (verder te noemen als BServed) en elke rechtsbetrekking tussen BServed en de natuurlijke of rechtspersoon (verder te noemen als Afnemer) met wie de overeenkomst tot levering van diensten van BServed wordt gesloten.
 • Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen hebben gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met BServed schriftelijk of per e-mail tot stand zijn gekomen en door BServed als zodanig zijn aanvaard.
 • Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden worden door BServed uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
 • BServed is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van BServed. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.
 • BServed staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28111448
 • Alle handelsnamen geregistreerd onder KVK nummer 28111448 vallen onder deze algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld


2. Overeenkomst

 • De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie maar is, tenzij anders aangegeven, 12 maanden.
 • De duur van een Overeenkomst voor de overige diensten aangeboden door BServed is minimaal 3 maanden.
 • De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van BServed van en naar de website van de Afnemer). Zulks geschiedt conform de bepalingen aangeven op de website van BServed.
 • BServed kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Afnemer aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BServed niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.


3. Offertes

 • Alle door BServed gedane offertes zijn vrijblijvend. BServed heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
 • Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten die BServed aan de Afnemer levert kan BServed haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.


4. Prijzen

 • Alle prijzen voor de diensten en/of producten van BServed worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. BServed brengt de prijzen in rekening door facturen per e-mail (factuur in PDF formaat) in Euro's aan de Afnemer te zenden.
 • Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 • Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door BServed verstrekte diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van BServed of transport van informatie tussen het systeem van BServed en de Afnemer.


5. Betaling

 • Facturen dienen door de Afnemer te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuur datum. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door BServed geleden en te lijden schade. Indien BServed tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 50 en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de Afnemer. BServed maakt aanspraak op vergoeding van wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen.
 • De betalingsverplichting van Afnemer gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van BServed.
 • Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de diensten van BServed en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van BServed, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden; van die rechten wordt hij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan, tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. BServed draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.
 • Indien Afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Afnemer de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan BServed kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal BServed een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.


6. Verplichtingen van BServed

 • Aan de zijde van BServed bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
 • BServed draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. BServed kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met BServed en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer BServed van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).


7. Verplichtingen van de Afnemer

 • Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij BServed daaraan voorafgaand hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail toestemming heeft gegeven.
 • Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende Afnemer. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van BServed gebruik te laten maken.
 • Indien de Afnemer informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden - dit ter beoordeling van BServed; de gehuurde ruimte gebruikt voor het verspreiden van zogenaamde "warez", "cracks", virussen of (illegale) MP3-bestanden (direct of via hyperlinks/deeplinks) is BServed gerechtigd de overeenkomst met de Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Indien de Afnemer zich schuldig maakt aan het versturen van ongewenste e-mail (SPAM), via de systemen van BServed of via systemen van derden, heeft BServed het recht om de overeenkomst onmiddelijk te verbreken.


8. Domeinnamen

 • Op aanvraag en gebruik van een Domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van Domeinnamen. BServed vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 • Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Afnemer vrijwaart BServed tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam BServed geen bemiddeling heeft verleend.


9. Beheer van de systemen van BServed

 • BServed is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.


10. Overmacht

 • In geval van overmacht kan de Afnemer BServed nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien BServed wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieve verbindingen.
 • Indien door overmacht BServed langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door BServed gemaakte kosten door de Afnemer.


11. Ontbinding

 • BServed is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 • BServed heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aanvraagt of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 • BServed kan bij ontbinding van de Overeenkomst naar eigen inzicht de Domeinnaam van de Afnemer uit de ontbonden Overeenkomst opzeggen. Ter zake aanvaardt BServed geen enkele aansprakelijkheid.


12. Aansprakelijkheid

 • Afnemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door BServed van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij de Afnemer kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BServed.
 • BServed is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer - behoudens opzet of grove schuld - alsook bij overmacht niet aansprakelijk voor door de Afnemer eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, vertragingsschade etc. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.
 • Schade als bedoeld in de hierboven genoemde punten welke naar het oordeel van de Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BServed, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan BServed te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 • De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mail adres. BServed is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening.
 • BServed is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de dienst van BServed.
 • De Afnemer vrijwaart BServed voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de dienst van BServed en/of het Internet door de Afnemer.
 • Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. BServed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. BServed is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.


13 Slotbepaling

 • Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
 • De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door BServed van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van BServed zover BServed nakoming van hetgeen overeen is gekomen met de Afnemer garandeert.
 • De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BServed, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
 • De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan BServed. De Afnemer kiest in haar relatie tot BServed uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan BServed schriftelijk of per e-mail opgegeven adres.
 • Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van BServed en vandaar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 • Aldus opgesteld en onder voorbehoud opgemaakt dd. 1 juli 2006; laatst gewijzigd op 25 februari 2008.

Algemene Voorwaarden / Privacy Statement